''களத்தில் முதல்வன் நான்.. எப்போதும் முதல்வர்தான்...!'' - திருமாவளவன் - தமிழ் இந்து நேர்காணல்

 

 தமிழ் இந்து நாளிதழ் தலைவர் எழுச்சித்தமிழரிடம் எடுத்த நேர்காணல்

 

''களத்தில் முதல்வன் நான்.. எப்போதும் முதல்வர்தான்...!'' - திருமாவளவன்